<dd id="n7mcg"><track id="n7mcg"></track></dd>
   <em id="n7mcg"><acronym id="n7mcg"></acronym></em>
   <strike id="n7mcg"><p id="n7mcg"></p></strike>
   <dd id="n7mcg"><center id="n7mcg"></center></dd>
   您所在的位置:大连招聘网 > 新闻中心 >

   大连晨鑫网络科技股份有限公司关于公司股东股份被轮候冻结的公告

    证券代码:002447??????????证券简称:晨鑫科技?????????????公告编号:2019-095

    大连晨鑫网络科技股份有限公司

    关于公司股东股份被轮候冻结的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到公司股东刘德群持有的公司股份发生被轮候冻结的情况。

    一、股东股份新增被轮候冻结的基本情况

    ■

    备注:

    1、刘德群持有的48,000,000股公司股份已于2019年11月6日因司法拍卖过户至陈治国,详见《关于公司股东股份司法拍卖完成过户的公告》(????????公告编号:2019-096)。

    2、刘德群所持股份数量指本公告披露日数据。

    二、股东股份累计被冻结及轮候冻结的情况

    公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询到,截至本公告披露日,刘德群共持有本公司股份188,910,550股,占本公司总股本的13.24%,其中已冻结股份188,910,550股,占其持有股份的100%,占本公司总股本的13.24%;累计被轮候冻结股份1,187,114,427股,占其持有股份的628.40%,占本公司总股本的83.18%。

    公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

    特此公告。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司董事会

    二〇一九年十一月八日

    证券代码:002447?????????证券简称:晨鑫科技????????公告编号:2019-096

    大连晨鑫网络科技股份有限公司

    关于公司股东股份司法拍卖完成

    过户的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大连晨鑫网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月15日披露了《关于公司股东所持股份被二次司法拍卖的进展公告》(公告编号:2019-088),陈治国通过司法拍卖竞得刘德群持有的公司股票48,000,000股。截至目前,相关股份已完成变更过户手续,现将具体情况公告如下:

    一、本次司法拍卖股权过户进展情况

    1、股权过户基本情况

    公司于近日收到陈治国通知,获悉其已收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,公司股东刘德群持有的公司股票48,000,000股,占公司总股本的3.36%,已于2019年11月6日过户至陈治国。

    2、股东权益变动情况

    ■

    3、本次权益变动其他情况说明

    本次权益变动涉及公司股份48,000,000股,占公司总股本的3.36%,原质押于中银国际证券股份有限公司,并被上海第一中级人民法院司法冻结。截至本公告披露日,上述股份质押、冻结情况均已解除,并已过户至陈治国。

    二、风险提示及对公司的影响

    1、截至本公告披露日,刘德群持有公司股份188,910,550股,占公司总股本的13.24%,仍为公司第一大股东,其累计被拍卖股份数量为221,207,850股,占公司总股本的15.50%。陈治国持有公司股份48,000,000股,占公司总股本的3.36%。本次拍卖的股份变动不会导致公司控制权发生变化,公司控股股东仍为上海钜成企业管理(集团)有限公司,实际控制人仍为薛成标。

    2、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网()为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性决策,注意投资风险。

    三、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

    特此公告。

    

    

    大连晨鑫网络科技股份有限公司

    董事会

    二〇一九年十一月八日

   上一篇:进博会开放合作成果走进大连 大连交易团登上展会签约台

   下一篇:视频|用矿泉水瓶1秒打开防盗门 警方:反锁房门是关键
   TOP 10bet,10BET,10bo {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet}| {10BET}| {10bo}| {10bet官网亚洲版}| {十博官网亚洲版}| {10bo官网亚洲版}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {10bet体育}| {十博体育}| {10bo体育}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {10bet中文}| {10bet十博}| {10bet体育}| {10bet官网中文}| {10bet官网}| {十博}| {十博体育}| {十博官网}| {十博体育官网}| {10bet}| {十博体育app}| {十博体育app怎么下载}| {10bet}| {10BET}| {10bet网址}| {10bet官网亚洲版}| {10bet十博官网登录}| {}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}| {尤文图斯主场}| {尤文图斯队歌}| {尤文图斯论坛}| {尤文图斯老板}| {尤文图斯队}| {尤文图斯队徽}| {尤文图斯足球俱乐部}| {尤文图斯虎扑}| {尤文图斯阵容2017}| {尤文图斯球员名单}| {拉齐奥对尤文图斯}| {尤文图斯国际米兰}| {尤文图斯对热那亚}| {国际米兰对尤文图斯}| {尤文图斯}| {尤文图斯吧}| {尤文图斯赛程}| {尤文图斯阵容}|